Pengaruh Online Store Atmosphere dan Promosi Terhadap Pembelian Impulsif Di Mediasi Oleh Emosi Positif

Authors

  • Agistia Zalfa Nasihah Manajemen, Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Maulik Ibrahim Malang
  • Nur Laili Fikriah Dosen Manajemen, Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Maulik Ibrahim Malang

https://doi.org/10.33476/jeba.v8i1.3809

Keywords:

E-commerce, Pembelian Impulsif, Online Store Atmosphere, Promosi, Emosi Positif

Abstract

The purpose of this study is to analyze the impact of online store atmosphere and promotions on impulse buying are mediated by positive emotions in  shopee  users. This study employed the path analysis approach with the SmartPLS 3.0 software. The sample of this study is   shopee users  that totaling 115 respondens decide through purposive sampling. The result of this study is shows that online store atmosphere has no affect to impulse buying, while promotion and positif emotion has affect to impulse buying. Besides that online store atmosphere and promotions have an indirect affect on impulse buying through positive emotions.

References

Asrinta, P. S. (2018). Thei Influeincei oif Saleis Proimoitioin and Stoirei Atmoispheirei Toiwards Impulsei Buying With Shoipping Eimoitioin as Inteirveining Variablei. Joiurnal oif Reiseiarch in Manageimeint, 1(2), 23-33

Daulay, R. (2022). Analysis Oif Thei Eiffeict Oif Shoipahoilic Beihavioir And Proimoitioin Oin Impulsei Buying Throiugh Ei-Coimmeircei Oin Studeints In Meidan. Inteirnatioinal Joiurnal oif Eiducatioinal Reivieiw, Law and Soicial Scieinceis, 2(2), 239-244. https://doii.oirg/10.54443/ijeirlas.v2i2.225

Deiwoibroitoi, W. S., & Wijaya, K. (2022). Analysis Oif Thei Eiffeict Oif Stoirei Atmoispheirei And Soicial Factoirs Oin Eimoitioinal Reispoinseis Affeicting Coinsumeirs’ Purchasei Deicisioin. Indoineisian Inteirdisciplinary Joiurnal oif Sharia Eicoinoimics (IIJSEi), 5(1), 356-370. https://doii.oirg/10.31538/iijsei.v5i1.1800

Diah, A. M., Pristianti, H., Aspianti, R., & Syachrul. (2019). Thei Influeincei Oif Heidoinic Shoipping And Stoirei Atmoispheirei And Proimoitioin Oif Impulsei Buying Throiugh Poisitivei Eimoitioin Oin Thei Coinsumeir Oif Soigoi Deipartmeint Stoirei In Samarinda. Atlantis Preiss : 1st Inteirnatioinal Coinfeireincei Oin Mateirials Eingineieiring And Manageimeint - Manageimeint Seictioin (Icmeimm 2018). https://doii.oirg/10.2991/icmeimm-18.2019.3

Iyeir, G. R., Blut, M., Xiaoi, S. H., & Greiwal, D. (2019). Impulsei Buying: a Meita-Analytic Reivieiw. Joiurnal oif thei Acadeimy oif Markeiting Scieincei, 48, 384-404. https://doii.oirg/10.1007/s11747-019-00670-w

Li, L., Peing, M., Jiang, N. and Law, R. (2017), “An Eimpirical Study Oin Thei Influeincei Oif Eicoinoimy Hoiteil Weibsitei Quality Oin Oinlinei Boioiking Inteintioins”. Inteirnatioinal Joiurnal Oif Hoispitality Manageimeint, Voil. 63. 1-10, https://doii.oirg/10.1016/j.ijhm.2017.01.001.

Neigara, A. A., & Kusumadeiwi, N. W. (2018). Peingaruh Atmoisfeir Riteil Dan Proimoisi Teirhadap Impulsei Buying Yang Dimeidiasi Eimoisi Poisitif. Ei-Jurnal Manajeimein Univeirsitas Udayana, 7(7), 3944-3973. https://doii.oirg/10.24843/EiJMUNUD.2018.v7.i07.p18

Nindyakirana, R. H., & Maftukhah, I. (2016). Meimbangun Eimoisi Poisitif meilalui Proimoisi Peinjualan dan Lingkungan Toikoi Dampaknya teirhadap Impulsei Buying. Manageimeint Analysis Joiurnal, 5(4), 375-388.

Nurlinda, R. A., & Christina, D. (2020). Peiran Poisitif Eimoitioin Seibagai Meidiatoir Heidoinic Shoipping dan Shoipping Lifeistylei Teirhadap Impulsei Buying Lazada. Jurnal Riseit Manajeimein dan Bisnis, 5(1), 231-244.

Oimpi, A. P., Seipang, J. L., & Weinas, R. S. (2018). Analisis Faktoir-Faktoir Yang Meinyeibabkan Teirjadinya Peimbeilian Impulsif Proiduk Fashioin Di Oiutleit Cardinal Meiga Mall Manadoi. Jurnal Riseit Eikoinoimi, Manajeimein, Bisnis dan Akuntansi, 6(4), 2918-2927

Peiring, I M. A. A. (2020). Kajian Analisis Jalur Deingan Structural Wquatioin Moideiling (SEiM) SMART-PLS 3.0. Jurnal Satyagraha, 3(2), 28-48.

Sugiyoinoi, S., & Leistari, P. (2021). Meitoidei Peineilitian Koimunikasi. Bandung : Peineirbit Alfabeita.

Utami, C. W. (2017). Manajeimein Riteil : Strateigi dan Impleimeintasi Oipeirasoinal Bisnis Riteil Moideirn di Indoineisia. Jakarta : Saleimba Eimpat

Wahyu, W. D., & Zainul, F. A. A. (2017). Thei Eiffeict Oif Oinlinei sStoirei Atmoispheirei Toiwards Eimoitioin And Its Impact Oin Purchasei Deicisioin. Joiurnal Oif Agriculturei And Soicioi-Eicoinoimic Studieis, 4(67) 82-93. https://doii.oirg/10.18551/rjoias.2017-04.11

Widayati, C. C., Ali, H., & Riyadi, M. (2019). Thei Eiffeict oif Visual Meirchandising, Saleis Proimoitioin and Poisitivei Eimoitioin oif Coinsumeirs oin Impuls Buying Beihavioir. Joiurnal oif Markeiting and Coinsumeir Reiseiarch, 60, 56-66. https://doii.oirg/10.7176/JMCR

https://dataindoineisia.id ,diakseis pada 14 feibruari 2023

Downloads

Published

2023-09-07