Satya Aprianto, Dharma, Nugroho Ahmad Riyadi, Jaya LS, and Chaerita Maulani. 2021. “Kadar Imunoglobulin A Dalam Saliva Pada Pemakai Gigi Tiruan Sebagian Lepasan Basis Resin Akrilik”. Majalah Sainstekes 8 (1). https://doi.org/10.33476/ms.v8i1.1905.