SATYA APRIANTO, Dharma; AHMAD RIYADI, Nugroho; LS, Jaya; MAULANI, Chaerita. Kadar Imunoglobulin A dalam Saliva pada Pemakai Gigi Tiruan sebagian Lepasan Basis Resin Akrilik. Majalah Sainstekes, [S. l.], v. 8, n. 1, 2021. DOI: 10.33476/ms.v8i1.1905. Disponível em: https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/sainstekes/article/view/1905. Acesso em: 13 jul. 2024.