Satya Aprianto, D., Ahmad Riyadi, N., LS, J., & Maulani, C. (2021). Kadar Imunoglobulin A dalam Saliva pada Pemakai Gigi Tiruan sebagian Lepasan Basis Resin Akrilik. Majalah Sainstekes, 8(1). https://doi.org/10.33476/ms.v8i1.1905